BẢNG GIÁ DÀNH CHO KHÁCH HÀNG

Sound Effects Basic
(30 ngày)

150.000 HPcoin

Sử dụng 30 ngày


Bản quyền Sound Effects VIP
Mỗi ngày trả phí tận: 5,000đ

Tải về ngay

Sound Effects Advanced
(6 tháng)

400.000 HPcoin

Sử dụng 6 tháng


Sound Effects Advanced (6 tháng)
Mỗi ngày trả phí: 2,222đ

Mua bản quyền

Sound Effects Vip
(12 tháng)

500.000 HPcoin

Sử dụng 12 tháng


Sound Effects Vip (12 tháng)
Mỗi ngày trả phí: 1,370đ

Mua bản quyền

Sound Effects SVIP
(24 tháng)

900.000 HPcoin

Sử dụng 24 tháng


Sound Effects SVIP (24 tháng)
Mỗi ngày trả phí: 1,232đ

Mua bản quyền